صوت کامل نشست تحلیل و بررسی گروه BTS

جلسه اول از سلسله نشست‌های تخصصی بررسی فرق، ادیان و جریان‌های انحرافی