نشست تخصصی نسبت الهیات پویشی با حکمت متعالیه و الهیات اسلامی / جلسه دوم

دکتر نیما نریمانی (استاد مدعو دانشگاه صنعتی شریف)
دکتر عباس جوارشکیان (رئیس دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد)