فیلم کامل تریبون آزاد و گفتگوی پیرامون ارتباط نظریه تکامل و خداناباوری

به همت گروه علمی رهاورد با همکاری موسسه فرق و ادیان حق پژوهی مشهد «تریبون آزاد و گفتگوی پیرامون ارتباط نظریه تکامل و خداناباوری» با ارائه استاد دکتر نیما نریمانی (استاد مدعو دانشگاه صنعتی شریف) در دانشکده علوم دانشگاه فردوسی برگزار شد