مبلغان مسیحی و تغییر فرهنگ در ایران اسلامی ( قسمت اول)

مسیحیان همواره به تبلیغ مسیحیت اهتمام جدی داشته و همواره از روش های متعدد و گوناگونی برای جذب افراد بهره برده اند. در دوران معاصرنیز شاهد توجه گسترده مبلغان مسیحی به تبشیر مسیحیت بوده ایم؛ تا جایی که با شکل گیری مسیولوژی- علم تبشیر مسیحی- شاهد موجی از تبلیغات مسیحیت به ویژه در جوامع اسلامی بوده ایم.

یکی از موضوعات مورد توجه در این زمینه توجه مبلغان مسیحی به تغییر فرهنگ در برخی از جوامع مانند جوامع اسلامی است  که از فرهنگ غنی اسلامی بهره می برند. در واقع آنها دریافتند که فعالیت های تبشیری در جوامع دارای فرهنگ منسجم همچون ایران، نمی تواند رسوخ کند. لذا برای تغییر نگاه دینی مردم، دنبال ایجاد تحول در فرهنگ آن ها رفتند .

در حقیقت مبلغان مسیحی تغییر فرهنگ را یکی از استراتژی های تغییر دین در جوامع اسلامی بر می شمارند و از لزوم تغییر فر هنگ در جوامع اسلامی برای جذب مسلمانان به مسیحیت می گویند. در واقع  آنها تغییر فرهنگ را زمینه ساز تغییر جهان بینی افراد دانسته ، ومعتقدند که گام اول تبشیر تغییر فرهنگ است.

به همین  میسیولوژیست‌ها تلاش می‌کنند تا تعارضات فرهنگی بین دین مسیحیت و دین منطقه را شناسایی کنند و در حد امکان این اختلافات را به حداقل برسانند. همچنین تلاش می کنند تا با روش های گوناگون به مقابله با فرهنگ اسلامی بپردازند.

اندیشمندان مسیحی بسیاری این روزها بر این نکته تاکید می کنند. آنها معتقدند  تاسیس پادشاهی مسیحی خدا با تغییر فرهنگ رخ می دهد. دریل وایتمن پروفسور دانشکده انسان شناسی فرهنگی در دانشگاه مسیون جهانی و اونجلیسم معتقد است:   « تا به امروز مطالعات زیادی در زمینه‌های مختلف انجام شده است مسیونرها تمرکز زیادی بر تغییر فرهنگ به عنوان قدم اول در تغییر دین پیروان ادیان دیگر دارند.» . [1]

 

فیل پارشال معتقد است پذیرش سنت و آداب مسیحی برای مسلمانان سخت‌تر از پذیرش الهیات مسیحی است.او راه حل را جایگزینی اولیه فرهنگ غربی با فرهنگ اسلامی و بعد جایگزینی الهیات می‌داند. [2]

لوئیس جی لوز بتاک معتقد است:  فرهنگ مهم‌ترین مفهوم انسان شناسی کمک کننده به تلاش‌های مسیونری است. [3]

امروزه شواهد بسیاری از تلاش مبلغان مسیحی برای تغییر فرهنگ و تغییر سبک زندگی در ایران اسلامی را شاهد هستیم.

 

گروه نقد مسیحیت صهیونیستی موسسه فرق و ادیان حق پژوهی

 

 

منابع:

[1] – «مسیولوژیکال فرهنگی؛ استراتژی تغییر فرهنگ برای تبشیر مسیحیت،سید جعفر هاتف الحسینی،فصلنامه پژوهشی کلام و ادیان ، سال دوم، پیش ماره چهارم،»

 

 

[2] – «مسیولوژیکال فرهنگی؛ استراتژی تغییر فرهنگ برای تبشیر مسیحیت،سید جعفر هاتف الحسینی،فصلنامه پژوهشی کلام و ادیان ، سال دوم، پیش ماره چهارم،»

 

[3] – «مسیولوژیکال فرهنگی؛ استراتژی تغییر فرهنگ برای تبشیر مسیحیت،سید جعفر هاتف الحسینی،فصلنامه پژوهشی کلام و ادیان ، سال دوم، پیش ماره چهارم،»