چرا شما مدعی هستین بهائیان با کشورهای استعماری مرتبط بوده اند؟

پاسخ اجمالی

با اندکی تکاپو در اسناد موجود می توان به این نتیجه رسید که بابیت و در ادمه بهائیت توسط کشور های استعمارگری همچون روسیه، بریتانیا، امریکا و اسرائیل پشتیبانی شده اند.

 

پاسخ تفصیلی

بهائیت یکی از فرقه های انحرافی به شمار می آید که از بدو تاسیس تا کنون مورد توجه کانون های استعماری بوده و جهت ضربه زدن به دیانت و ملیت مردم ایران از هیچ کوششی فروگذار نکرده است.

روسیه

اولین دولت فزونخواه و استعمارگر که سران بابیت و بهائیت با آن در پیوند بوده اند امپراتوری روس تزاری است.

در جای جای تاریخ بابیت حضور روسیه به چشم می آید به گونه ای که پس از ترور نافرجام ناصرالدین شاه توسط بابیان، سفیر روسیه به کمک حسینعلی نوری شتافت و او را از مرگ حتمی نجات داده و با حمایت خودش به عراق فرستاد.

بعدها حسینعلی نوری از این اقدام روسیه در کتاب مبین قدردانی می کند.

بریتانیا

پس از روسیه، بهائیان به سراغ انگلستان رفتند عبدالبهاء در جلسه ای در لندن می گوید: «اهالی ایران بسیار مسرورند از اینکه من امدم اینجا، این آمدن من اینجا سبب الفت بین ایران و انگلیس است ارتباط تام حاصل می شود و نتیجه به درجه ای می رسد که بزودی از افراد ایران جان خود را برای انگلیس فدا می کنند و همین طور انگلیس خود را برای ایران فدا می کند.»

خطابات عبدالبهاء 1/23

خوش خدمتی های عباس افندی و کمک او برای تصرف فلسطین به دست یهودیان منجر به دریافت نشان شوالیه (نایت هود) از دولت انگلیس شد.

امریکا

امریکا نیز خود را در حمایت از فرقه بهائیت محروم نکرد و سفرهایی برای عباس افندی به امریکا و دیدار با سران این کشور همچون رزولت و وزرای او ترتیب داده شد و عبدالبهاء نیز متقابلا در سخنرانی خود ایران را برای استعمار امریکا مناسب معرفی نمود:

«از برای تجارت و منفعت ملت امریکا مملکتی بهتر از ایران نه ، چه که مملکت ایران مواد ثروتش همه در زیر خاک پنهان است امیدوارم ملت امریکا سبب شوند که آن ثروت ظاهر شود.»

خطابات 2/33

رژیم اسرائیل

پیوند عمیقی میان این رژیم و بهائیت وجود دارد که به تعبیر روحیه مکسول: «آینده ما و اسرائیل مانند حلقه های زنجیر به هم پیوسته اند»

مجله اخبار امری شماره دهم سال 1340 صفحه 601

شوقی افندی نیز در رابطه با اسرائیل می گوید: «مصداق وعده الهی به ابناءخلیل و وارث کلیم ظاهر و باهر و دولت اسرائیل در ارض اقدس مستقر و به استقلال و اصالت آیین بهائی مقر و به ثبت عقدنامه بهائی و معافیت کافه موقوفات از رسوم دولت و اقرار به رسمیت ایام موفق و موید شده است.»

 

آخرین سئوالات و شبهات

آخرین مطالب علمی

آخرین اخبار

تولیدات چند رسانه ای