بررسی و تحلیل انیمه‌های ژاپنی

جلسه دوم از سلسله نشست‌های تخصصی بررسی فرق، ادیان و جریان‌های انحرافی