صوت کامل چالش‌های الهیاتی، زندگی پس از زندگی

جلسه هفتم از سلسله نشست‌های تخصصی بررسی فرق، ادیان و جریان‌های انحرافی