صوت کامل نشست علمی بررسی حقیقت یوگا و مدیتیشن

جلسه اوّل
استاد مظاهری سیف
موضوع: تاریخچه و چیستی یوگا

جلسه دوّم
استاد مظاهری سیف
موضوع: ورزش اِنگاری یوگا

جلسه سوّم
استاد مظاهری سیف
موضوع: تبیین آموزه‌های یوگا

جلسه چهارم
استاد مظاهری سیف
موضوع: تبیین آموزه‌های یوگا