صوت کامل نشست تخصّصی ناگفته‌هایی از انجمن حجتیّه

جلسه اوّل
استاد حجّت‌الاسلام اکبری آهنگر
موضوع: تشکیلات انجمن حجتیّه؛ از گذشته تاکنون

جلسه دوّم
استاد حجّت‌الاسلام اکبری آهنگر
موضوع: تشکیلات انجمن حجتیّه؛ از گذشته تاکنون (۲)

جلسه سوّم
استاد حجّت‌الاسلام دکتر ابوطالبی
موضوع: انجمن حجتیّه و تشکیل حکومت اسلامی

جلسه چهارم
استاد حجّت‌الاسلام امین‌نیا
موضوع: نحوه تعامل با جذب‌شدگان به انجمن حجتیّه