صوت کامل نشست تخصّصی مسیحیت صهیونیستی، مجازی، تابستان ۱۴۰۲

جلسه اوّل
استاد دکتر مفتاح
موضوع: تاریخچه و چگونگی شکل‌گیری مسیحیت صهیونیستی در آمریکا

جلسه دوّم
استاد دکتر مفتاح
موضوع: بررسی و نقد آموزه‌های الاهیّاتی مسیحیت صهیونیستی

جلسه سوّم
استاد دکتر مفتاح
موضوع: پیامدهای سیاسی مسیحیت صهیونیستی و راهکارهای مقابله با آن